Prvý výsledok sezóny 2011-2012

28.09.2011 09:53

Takže máme už zaznamenaný prvý výsledok novej sezóny, predohrávku družstiev Párnice. Chceme Vás pri tej príležitosti upozorniť a vyzvať, aby ste nezabudli na včasné nahlasovanie výsledkov svojich stretnutí, aby sme nemuseli na výsledky čakať. Tu ešte pre ozrejmenie a pripomenutie pár viet z Rozpisu súťaží 2011-2012

 

Oddiel, ktorý požiadal   o predohranie a bolo mu vyhovené je povinný nahlásiť  výsledok a úspešnosť jednotlivcov do hodiny  po skončení MZ v deň zápasu.

 

18. Pokuty :

a) 3 €. za nenahlásenie výsledkov družstiev mužov  na internet formou SMS, alebo telefonicky najneskôr  do hodiny po zápase           v deň odohrania stretnutia

b) 3 € za nenahlásenie výsledkov z predohrávaného MZ v deň konania MZ najneskôr  do hodiny po zápase v deň odohrania stretnutia

c)       15 € za pre dohranie stretnutia bez oznámenia riadiacemu            súťaže (ŠTK).

d)      3 €. - za včasné nezaslanie zápisu (zápisy je potrebné zasielať riadiacemu súťaže v prvý pracovný deň po odohratí stretnutia.

d1)    5 €. za každé opakované nezaslanie zápisu

e)       10 €.  za nenastúpenie družstva k stretnutiu

f)       66 €. za druhé nenastúpenie na stretnutie

g)      100 €  a vylúčenie, ak družstvo po tretíkrát nenastúpi k majstrovskému stretnutiu

h)      100 € pre každé družstvo, ak dôjde k ovplyvneniu výsledku stretnutia „ dohodou „ o neodohraní stretnutia a napísaní výsledku a pod.

ch)    Ďalšie pokuty sú v kompetencii VV OrSTZ ( ŠTK,DK ) Poznámka : z pokút obdrží družstvo, proti ktorému sa súper nedostavil, 70 % z výšky pokuty a 30% riadiaci zväz.

i)       v prípade neuhradenia akejkoľvek pokuty do určeného termínu, bude príslušnému družstvu zastavená činnosť. V prípade zastavenia činnosti družstvo majstrovské stretnutie prehráva kontumačne.

 

 

 

19. Nahlasovanie výsledkov :

Usporiadateľský oddiel je povinný telefonicky, alebo formou SMS-ky ,   alebo E-mailu,  nahlásiť výsledok stretnutia a úspešnosť jednotlivcov oboch družstiev po skončení stretnutia do hodiny  po skončení MZ v deň zápasu.

 

Oddiel, ktorý požiadal o predohrávanie MZ a bolo mu vyhovené je povinný nahlásiť výsledok a úspešnosť jednotlivcov oboch družstiev po skončení stretnutia do hodiny  po skončení  MZ v deň zápasu.

 

Nahlasovanie výsledkov :

Milan Laššák

0905 291 915, 0903 506 489 alebo e- mailovou správou :

lassakm@stonline.sk

 

F A X : 55 93  344

 

 

21. Odosielanie zápisov:      

Usporiadateľský oddiel je povinný najneskôr v pondelok doručiť originál zápisu riadiacemu súťaže. Usporiadateľ zašle originál zápisu po odohratí mailom Jozef.strezo@zoznam.sk alebo poštou : Jozef Strežo, Sedliacka Dubová č.90,

 027 55 p. Dlhá nad Oravou

V prípade pripomienok v zápise je potrebné zápis zaslať poštou.