Vysvetlenie niektorých pravidiel.

25.11.2011 16:27

   V rámci školení rozhodcov sa objavujú dohady, ktoré dokazujú že dochádza k nejednotnému výkladu niektorých pravidiel a noviniek. Prečítajte si vysvetlenia k niektorým pravidlám, ktoré zverejnil SSTZ na svojej stránke.

 

1.8 Niektoré aktuálne otázky Pravidiel stolného tenisu - výklad

 

Vzhľadom k tomu, že na školeniach rozhodcov sa objavujú niektoré otázky týkajúce sa rôzneho

výkladu pravidiel stolného tenisu, rozhodli sme sa na webovej stránke SSTZ, na základe

predkladaných otázok, na ne v záujme jednotného výkladu odpovedať. Aktuálne, doplnené

vydanie pravidiel stolného tenisu s platnosťou od 1.9.2011 v plnom znení je publikované na

webovej stránke SSTZ v platných dokumentoch.

1.

Napriek publikovanému usmerneniu, naďalej sa vyskytujú problémy v posudzovaní úmyselného

a neúmyselného dvojdotyku, Pravidlá......čl. 2.10.1.6.

Doteraz akýkoľvek dvojdotyk loptičky s prstom hracej ruky a raketou, hracej ruky (po zápästie)

a raketou, dresom a raketou, a podobne, znamenal zisk bodu pre súpera. Nové pravidlo hovorí, že zisk bodu pre súpera je len vtedy, ak hráč zahrá dvojdotyk úmyselne. Najčastejšie sa stáva, že hráč vráti loptičku na stranu súpera tak, že sa dotkne prsta a rakety, ruky po zápästie a rakety alebo naopak - v takomto prípade je úmysel veľmi nepravdepodobný a teda podľa nového pravidla ak takto odrazená loptička sa správne vráti na polovicu súpera v hre sa normálne pokračuje. Ak nie (vrátil loptičku do sieťky, prípadne mimo stôl) dostáva bod súper, pretože hráč nezahral loptičku

správne. V počiatočných obdobiach uplatňovania tohto nového pravidla sa objavili problémy v doterajšie návykoch čestných hráčov, ktorí po zahratí dvojáku tento priznali a prestali obidvaja hrať bez ohľadu na to, či sa takto odrazená loptička vráti na polovicu súpera správne, alebo nie. Ak ale hráč vrátil loptičku spomínaným dvojákom správne a súper prestane hrať a loptičku nevráti, získava bod hráč, ktorý aj napriek dvojáku, vrátil loptičku správne. Nesprávny výklad sa vyskytoval aj v prípadoch, keď sa loptička dotkla hociktorej časti odevu, či tela hráča, aj keď neúmyselne, a hráč ju vrátil správne. Hráči si to mylne vysvetľovali ako neúmyselný dvojdotyk.

V takom prípade je to bod pre súpera. Rozhodnúť, či dvojdotyk bol zahratý úmyselne je v plnej právomoci rozhodcu.

2.

Ďalšie významná zmena sa uskutočnila v pravidle o časovom limite (článok 2.15.). Celý tento

článok bol trochu preštylizovaný, ale zmena je jediná. Doteraz sa nesmelo zaviesť pravidlo

o časovom limite ak v sete obidvaja hráči dosiahli 9 bodov. Nové pravidlo hovorí, že pravidlo

o časovom limite nemôže byť zavedené ak v sete hráči spolu dosiahli 18 bodov. Prakticky to

znamená, že doteraz sa nemohlo pravidlo o časovom limite zaviesť od stavu 9:9, či 10:9 a teraz sa nemôže už ani od stavu 10:8.

3

Ďalej boli vykonané niektoré upresnenia v oblasti vykonávania oficiálnej kontroly rakiet vrátane určenia sankcií z opakovaného nesplnenia testov. Čl. 3.2.4.

4.

V celých Pravidlách a Predpisoch boli v príslušných článkoch doplnené odchýlky pre telesne

postihnutých hráčov, ktorí sú na vozíku. Najčastejšie otázky v tejto súvislosti sa vyskytovali, ako

sa postupuje a aké pravidlá sa uplatňujú v prípade, že zdravý stojaci hráč hrá štvorhru

s vozíčkárom. V tom prípade platia pravidlá a postup hry ako u vozíčkárov – čl. 2.8.3.

A toto pravidlo sa vzťahuje aj na zdravého športovca. Žiadnou časťou tela nesmie počas

výmeny prekročiť predĺženú stredovú čiaru - okrem hrajúcej ruky.

 

5.

Striedanie hráča:

Striedať hráča (hráčku) po štvorhrách a prvej sérii dvojhier je možné pred každým

zápasom, pričom nikde dopredu netreba uviesť kto môže striedať. Striedať môžu všetci hráči, ktorí sú na súpiske pre danú súťaž. Vyskytujú sa naďalej nesprávne názory, že vystriedať hráča je možné iba po ukončení štvorhier a prvého kola dvojhier a iba po odohratí ďalšieho kola (po 4 zápasoch). Vystriedať hráča je možné vždy pred začiatkom ktoréhokoľvek zápasu a je to potrebné pred nastúpením hráča na zápas oznámiť hlavnému rozhodcovi.

4.3.6.1.5. STRIEDANIE HRÁČA (Súťažný poriadok)

4.3.6.1.5.1. Striedanie hráča v stretnutí družstiev sa môže realizovať najskôr po odohraní

štvorhry, resp. štvorhier a prvej série dvojhier .

4.3.6.1.5.2. Striedanie je možné len jedenkrát počas stretnutia. Po vystriedaní musí nový hráč

dohrať stretnutie na pozícii striedaného hráča.

4.3.6.1.6. Zostava družstva sa nahlasuje vždy úplná. Nemožno napríklad až po odohraní štvorhry nahlásiť hráčov pre dvojhry.

Hráča nemožno vystriedať ak bol hlavným rozhodcom vylúčený zo stretnutia v súlade

s pravidlami (hrubé nešportové správanie, 2x vylúčený v individuálnych zápasoch)

* * *

Najčastejšie otázky sa vyskytujú v súvislosti s možnosťou nastúpenia hráča v dvoch

stretnutiach ktoré sa hrajú v rovnakom čase.

Ak hráč nastúpi na stretnutie jedného družstva a v jeho priebehu je vystriedaný, môže ako

striedajúci hráč nastúpiť za druhé družstvo, ktoré hrá stretnutie s rovnakým začiatkom,

alebo sa čiastočne časove prekrývajú. Musí však byť dodržaná podmienka, že

v prvom družstve bol vystriedaný a ukončil svoje účinkovanie a zápas v druhom

družstve na ktoré nastupuje ako striedajúci čas časove začína až po jeho dohratí

v prvom družstve. Nie je možné vystriedať ho a čakať kým dohrá zápas za prvé dužstvo.

6.

Rady ( pravidlá 3.5.1)

V súťaži družstiev plne platí bod 3.5.1.1.

Problémy sa vyskytujú v našich súťažiach pri uplatňovaní pravidla pre poskytovanie rád v súťaži jednotlivcov (3.5.1.2.). Hráč môže prijímať rady len od jednej osoby, ktorá je rozhodcovi predstavená vopred. Najčastejšie sa stáva, že spravidla na mládežníckych, ale aj iných turnajoch hrá naraz jednému trénerovi viacej hráčov a nemôže byť prítomný na lavičke pred začiatkom zápasu. Hráč vtedy upozorní rozhodcu, že príde neskôr a buď ho dopredu označí, alebo upozorní rozhodcu po jeho príchode. V takom prípade začína hrať bez trénera na lavičke. Ak niektorá osoba (tréner, hráč, rodič) začína kaučovať hráča na začiatku zápasu a hráč ho uvedie rozhodcovi ako trénera, nie je možné ho už počas zápasu vymeniť. A v prípade, že odíde, nemôže byť nahradený inou osobou. Ak by k tomu došlo, rozhodca je povinný ho vykázať z lavičky...

10

7.

Ďalšie časté otázky sa vyskytovali pri určovaní hrajúcej a voľnej ruky.

Hrajúca ruka je vždy tá, v ktorej hráč drží raketu a voľná ruka tá, v ktorej v tom okamihu raketu nedrží.... V prípade, že si počas hry preloží raketu do druhej ruky, tak hrajúcou rukou sa stáva druhá ruka. Môže to opakovať viackrát v zápase.

V prípade, že hráč chce vrátiť loptičku, vypadne mu raketa z ruky a loptičku vráti správne rukou po zápästie čo by v za iných okolností bolo správne vrátenie.... v danom prípade je to bod pre súpera, nakoľko ruka (aj keď pred tým hrajúca) sa bez rakety v ruke stáva voľnou rukou....

Voľnou rukou sa počas výmeny nesmie hráč dotknúť stola...!!!!

Niektoré ďalšie otázky ktoré odznievajú na školení rozhodcov a nie vždy sú chápané

správne:

- Ak hráč počas výmeny ktoroukoľvek časťou tela, oblečenia pohne hracou plochou (stolom)

je to bod pre súpera!!!

- Žrebovanie pred zápasom. Hráč (dvojica) ktorý vyhrá žreb má právo voľby

1. podanie alebo príjem, v tom prípade súper má voľby strany

2. voľbu strany, v tom prípade má súper právo voľby či bude podávať alebo prijímať

3. vo štvorhre dvojica ktorá má právo podania ako prvá si určí kto z dvojice bude podávať

ako prvý a následne prijímajúca dvojica určí kto z dvojice bude prijímať ako prvý...

v druhom a každom nasledujúcom sete má vždy podávajúca dvojica právo rozhodnúť

kto z dvojice začne podávať a toto právo už nemá prijímajúca dvojica, tá musí dodržať

postavenie, ktoré vyplynulo z postavenia na začiatku prvého setu....

- Otázka, či hráč v stretnutí družstiev môže pokračovať v stretnutí, keď skrečuje niektorý

zápas, alebo zápasy.

Ján Vaniak

predseda komisie rozhodcov